18 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για εκπαιδευτές)

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των φακέλων δικαιολογητικών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4911/290/08-08-2017 στο ΔΙΕΚ Άμφισσας θα γίνεται από 21/08/2017 έως 28/08/2017 και κατά τις ώρες 10.00  έως 14.00


Προς διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους ανά πεδίο όπως περιγράφονται στην προκήρυξη.

  Από την Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Άμφισσας

16 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για εκπαιδευτές)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ,ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.

 https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/2017-8-8_prosklhshiek.pdf

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4911/290/08-08-2017 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 
από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :
https://mis.inedivim.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

 


Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους που πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, ότι το Δ.ΙΕΚ Άμφισσας θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Επί του παρόντος, θα πραγματοποιηθούν τις εξής μέρες και ώρες:

Παρασκευή 18/8/2017 και ώρα 11.00
Τρίτη 29/8/2017 και ώρα 11.00


Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά την παρακάτω ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/odigieseggafis

8 Αυγούστου 2017

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2017» θα υποβληθούν από 10 Αυγούστου 2017 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2017.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια.
Οι ερωτήσεις των εξετάσεων για τις ειδικότητες νέου τύπου Ι.Ε.Κ. (N. 4186/2013) βλέπε εδώθα αναρτώνται σταδιακά τις επόμενες ημέρες στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn, με την ένδειξη ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων για τις ειδικότητες παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. (ν. 2009/1992) βρίσκονται ήδη αναρτημένες  στον ανωτέρω σύνδεσμο. 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., οι οποίοι διαθέτουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Συγκεκριμένα:
Α. Απόφοιτοι παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. του Ν. 2009/1992 όλων των ειδικοτήτων,
Β. Απόφοιτοι νέου τύπου Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, βλέπε κατάλογο ειδικοτήτων εδώ.
Γ. Απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971. 
Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών:
Από την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, όλοι οι παραπάνω απόφοιτοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής (θα είναι διαθέσιμη μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης της από 10/8/2017) και στη συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την εκτυπωμένη αίτησή τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προσκομίζουν:
  • Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους,  και
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».
ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ, ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας.
iii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494.
Τα εξέταστρα/παράβολα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:
α) για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων: πενήντα ευρώ (50,00 )
β) για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων: πενήντα ευρώ (50,00 )
Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).
Αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και της αποστολής των δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν στις 9/8/2017.
Από αύριο 8/8/2017 θα δίνονται πληροφορίες σε υποψήφιους στα τηλέφωνα 210-2709033 και 210-2709117 από τις 9:00 έως τις 17:00 καθώς και στο email: iekexams@eoppep.gr, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. &  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.  
Δρ. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ31 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 1. Σχετικά με το ζήτημα των εξετάσεων πιστοποίησης, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

7-07-17 Εξετάσεις πιστοποίησης για τους αποφοίτους ΙΕΚ
Δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρη Μπαξεβανάκη
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνουν σήμερα τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης  της Α’ περιόδου του 2017, για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ..
Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 και θα αφορούν τόσο τους παλαιότερους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. όσο και - για πρώτη φορά - τους αποφοίτους των νέων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. που προβλέπονται από τον ν.4186/13.
Η πραγματοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που έκανε το Υπουργείο Παιδείας, για να δημιουργηθούν οι οδηγοί σπουδών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και οι αντίστοιχες ερωτήσεις εξετάσεων για τις νέες ειδικότητες. Αυτό επιτεύχθηκε με την εθελοντική συμμετοχή στελεχών και εκπαιδευτών των ΙΕΚ, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΠΕΘ και του ΕΟΠΠΕΠ. 
Ευχαριστούμε όλους και όλες που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων των υποψηφίων καθώς και των εξετάσεων.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/29453-27-07-17-eksetaseis-pistopoiisis-gia-tous-apofoitous-iek

Μπορείτε να ενημερώνεστε και από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: http://eoppep.gr/index.php/el/

 Είναι αυτονόητο ότι εφόσον έχουμε νέα πληροφόρηση, θα υπάρξει ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο.

2.Αναφορικά με το θέμα των εγγραφών στις νέες ειδικότητες που θα εγκριθούν από την ΓΓΔΒΜΝΓ (αναμένεται προς το τέλος Αυγούστου) και εφόσον θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν του προηγούμενου έτους:

Δικαιολογητικά – χρόνος κατάθεσης – Επιλογή σπουδαστών
Αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα μία αίτηση συμμετοχής, στην οποία αναγράφουν τα ονομαστικά στοιχεία τους, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και τη σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ που τους ενδιαφέρουν.
Για τον χρόνο και τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση από τη ΓΓΔΒΜΝΓ για κατάθεση αιτήσεων
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ οι πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα – τμήμα – ΙΕΚ. Όσοι υποψήφιοι κέκτηνται δικαιώματος εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση των πινάκων αξιολόγησης.
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, ανακοινώνονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ συμπληρωματικοί νέοι πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα – τμήμα – ΙΕΚ με τους νέους επιτυχόντες (επιλαχόντες, βελτιώσεις). Οι νέοι επιτυχόντες υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τον φάκελο με τα δηλωθέντα δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση των πινάκων αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της ΓΓΔΒΜΝΓ:  http://www.gsae.edu.gr/el/Υπενθυμίζεται ότι το Δ.ΙΕΚ Άμφισσας θα παραμείνει κλειστό από 01-15/8/2017

 

10 Ιουλίου 2017

Χορήγηση Β.Ε.Κ. (Ιούλιος 2017)

Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση των ΒΕΚ έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε από αύριο 11/7/2017 να τις παραλαμβάνετε από 10.00-14.00
 
  • Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας προτείνεται αύριο 11/7/2017 να προσέλθουν οι απόφοιτοι του Δ1 και την Τετάρτη οι απόφοιτοι του Δ2.
  • Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να την παραλάβετε και σήμερα.
  • Η παραλαβή των ΒΕΚ γίνεται αυστηρά ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ή με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτου.
  • Υπενθυμίζεται ότι το ΙΕΚ θα παραμείνει κλειστό από 1-15 Αυγούστου.
 
 
Από την Διεύθυνση του ΙΕΚ

28 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/6/2017

1. Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα επίδοσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ Άμφισσας.

2. Το ΙΕΚ Άμφισσας θα λειτουργεί από Δευτέρα 03/7/2017 ως εξής:

Από 03/07/2017 έως 31/08/2017, ωράριο λειτουργίας: 09.00-15.00
Από 01/08/2017 έως 15/08/2017, ΚΛΕΙΣΤΟ.


Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δ.ΙΕΚ Άμφισσας στο e-mail:  griekamf@sch.gr και στο τηλέφωνο 22650-72024

Καλό καλοκαίρι!


6 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΔΕΥΤΕΡΑ 6-3-2017

Σήμερα Δευτέρα 6-3-2017, παρά την κατάληψη του συγκροτήματος από τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ., το ΙΕΚ θα λειτουργήσει κανονικά, με είσοδο οχημάτων και πεζών από την δεύτερη καγκελόπορτα (από την πλευρά του ΙΕΚ).
 
Από την Διεύθυνση